AHMET VEFİK PAŞA, AHMET VEFİK PAŞA KİMDİR?

AHMET VEFİK PAŞAAHMET VEFİK PAŞA KİMDİR?

AHMET VEFİK PAŞA, AHMET VEFİK PAŞA KİMDİR? ahmet vefik paşa sözleri,  ahmet vefik paşa abdulhamit,  ahmet vefik paşa caddesi,  ahmet vefik paşa klasisizm eserleri,  ahmet vefik paşa ilkokulu,  ahmet vefik paşa mahallesi,  ahmet vefik paşa okulu,  ahmet vefik paşa bildiği diller,

(1823-1891)

AHMET VEFİK PAŞA, AHMET VEFİK PAŞA KİMDİR?

"Gerçek sanatçıların eserlerinde kullanmadıkları yabancı kelimeleri, dilimizde
yasaklamak suretiyle öz dilimizi geliştirebiliriz".

Dil alanında "Bütün Türkçülük" ilkesini eserlerinde vurgulayan ve yaşantısıyla da Türk milliyetçisi olduğunu sergileyen Ahmet Vefik Paşa, 3 Temmuz 1823'de İstanbul'da doğmuştur. Ahmet Vefik Paşa İstanbul'da 1831'de öğrenimine başlamış, fakat babasının görevi nedeniyle Paris'e yerleşmiş ve öğrenimini Saint-Louis lisesinde tamamlamıştır. Fransızca’yı anadili gibi Paris'te öğrenmiştir. Bazı araştırmacılara göre İtalyan, Grek, Latin dillerini de okuyup anlayacak kadar iyi bilirdi. 1837 yılında İstanbul'a geri dönmüş ve tercüme odasında memuriyete başlamıştır. 1840'da Londra'ya gitmiş, burada elçilik katibi olarak görev yapmış ve İngilizce’yi öğrenmiştir.

1842 yılında sırasıyla Sırbistan, İzmir, Eflak ve Boğdan'da görev yapmıştır. İstanbul'a tekrar geri dönmüş, derecesi yükseltilerek tercüme odasında göreve başlamıştır. Kısa bir süre pasaport dairesinde müdürlük yapan Ahmet Vefik Paşa İzmir'e tabiiyet işlerini çözümlemek için gönderilmiştir. 1851'de ilk defa kurulan ilim kurulu Encümeni Danişin üyeleri arasında yer almıştır. Aynı dönemde Tahran'da elçi olarak atanmıştır. Burada İran dili ve kökenini köklü bir şekilde öğrenmiştir. Elçilik binasına Türk bayrağını asarak, yeni bir geleneğin de başlatıcısı olmuştur. Ali Paşanın sadrazamlığında görevinden alınmıştır. 1855'de Mustafa Reşit Paşa sadrazam olunca Meclisi Valayı Ahkamı Adliye üyeliğine getirilmiştir. 1857'de Deavi Nazırlığına (Adalet Bakanlığı) getirilen Ahmet Vefik Paşa bu görevde kısa süre kalmış, tekrar Meclis Vala üyeliğine atanmıştır.

1860 yılında Paris büyükelçisi, 1861 yılında Evkaf Nazırı olarak Bursa'ya gönderilmiştir. Halkın şikayetleri sonunda görevinden alınmış, 1871 yılına kadar resmi görevde bulunmamıştır. Kendini ilmî faaliyetlere yönlendirmiş, Türk tarihine ve edebiyatına yeni eserler ve tercümeler sunmuştur. 1872'de Sadaret Müsteşarı, aynı yıl Maarif Nazırlığı yapmıştır. 1873 yılında tekrar görevden alınmıştır. 1876'da Petersburg'da Funun ve Sanayi sergisine, Osmanlıyı temsilen katılmıştır. Kısa bir süre Edirne valiliği yapmıştır. 1878'de tekrar Maarif Nazırı olmuş, aynı yıl başvekil olarak üç ay görev yapmış, tekrar görevden alınmıştır. 1879-1882 yıllarında Bursa valiliği yapmış, tekrar başvekil olarak tayin edilmiş, bu görevi sadece üç gün sürmüştür. Görevden tekrar alınmıştır.Ölümüne kadar Rumelihisarı’ndaki evinde ilmi ve edebi çalışmalar yapmış , 1891 yılında İstanbul'da 68 yaşında vefat etmiştir.

FİKİRLERİ VE KİŞİLİĞİ

Ahmet Vefik Paşa; son derece sade bir hayatı tercih etmiş, lüksten kaçınmış, sürekli yerli malını önemsemiştir. Bu haliyle milliyetçi ve halkçı düşüncenin öncüsü olarak kabul edilmiştir. Ahmet Vefik Paşanın Türkçülük hareketinin öncülerinden biri olması, Türk dili ve tarihi üzerine yaptığı çalışmalardan kaynaklanır. Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura, onu Süleyman Paşayla birlikte Türkçülük düşüncesinin piri olarak kabul ederler. M. Celaleddin Paşa, Süleyman Paşa ve Ahmet Vefik Paşa Türkçülük ateşini körükleyenlerdir. Bazılarına göre Osmanlı Türklerinin ilk Türkçüsüdür. Şinasi ve Ziya Paşaya nazaran Türkçülüğü daha açık olmuştur. Bütün yazılarında ve hayat tarzında Türk milliyetçiliği ile göze çarpar.

Ahmet Vefik Paşa Kimdir? Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri

AHMET VEFİK PAŞA, AHMET VEFİK PAŞA KİMDİR? ahmet vefik paşa sözleri,  ahmet vefik paşa abdulhamit,  ahmet vefik paşa caddesi,  ahmet vefik paşa klasisizm eserleri,  ahmet vefik paşa ilkokulu,  ahmet vefik paşa mahallesi,  ahmet vefik paşa okulu,  ahmet vefik paşa bildiği diller,

Ahmet Vefik Paşa (d. 3 Temmuz 1823, İstanbul - ö. 2 Nisan 1891, İstanbul)
Devlet adamı, diplomat ve tiyatro yazarı.

Türkçülük hareketinin öncülerinden. İki defa Maarif Nazırlığı (Eğitim Bakanlığı) yaptı. Bursa valiliği sırasında bu kentte bir tiyatroyaptırmakla ün kazanmış ve ismi Bursa ile özdeşleşmiştir.

3 Temmuz 1823'de İstanbul'da doğdu. Hariciye Nezareti memurlarından Ruhittin Efendi'nin oğludur. 1831 yılında İstanbul'da başladığı eğitimini, babasının görevi nedeniyle gittiği Paris'te Saint Louis Lisesi'nde tamamladı. Paris'te bulunduğu süre içinde Fransızca'yı anadili gibi öğrendi ve 1837'de yurda döndüğünde tercüme odasında çalıştı. 1840'da elçilik katibi göreviyle Londra'ya gitti ve İngilizce öğrendi.

Sırbistan, İzmir, Eflak ve Boğdan'da görev yaptıktan sonra 1842'de İstanbul'a döndüğünde başmütercim olarak tercüme odasında görev aldı ve Devlet Salnamesi (Yıllığı) hazırlanmasında görevlendirildi. İlerleyen yıllarda çeşitli görevlerde bulunduktan sonra Tahran'a elçi olarak atanarak Fars dilini ve İran tarihinin kökenlerini öğrendi. Elçilik binalarına bayrak asma adetini getiren, Tahran'da elçi iken elçilik binasını Osmanlı Devleti toprağı olarak ilan edip bayrak çektiren Ahmet Vefik Paşa olmuştur.

1857'de kısa bir süre için Adalet Bakanlığı görevine getirildi. 1860'ta Paris büyükelçisi, 1861'de Bursa'da Evkaf Nazırı oldu. Halkın şikayetleri üzerine Bursa'daki görevinden alınarak yıllarca resmi bir görev verilmedi, bu süre içinde Türk tarih ve edebiyatına yeni eserler ve tercümeler kazandırdı. 1872'de birinci defa olarak Maarif Nazırı oldu ama 1873'de görevden alındı. Kısa bir süre Edirne Valiliği yaptı. 1878'de tekrar Maarif Nazırı, daha sonra da Başvekil oldu ama görevden alındı. 1879-1882 yılları arasında Bursa valisi olarak görev yaptı, tekrar başvekil atandı ama 3 gün sonra görevden alındı. Ölümüne kadar Rumelihisarı'ndaki evinde ilmi ve edebi çalışmalar yaptı. 2 Nisan 1891'de İstanbul'da ölmüştür, mezarı Rumelihisarı mezarlığındadır.

İlk Türkçe sözlüklerden biri olan Lehçe-i Osmani'yi hazırlayan, Türk tarihinin Osmanlı ile başlamadığını gündeme getiren ve savunan Ahmet Vefik Paşa, bazılarına göre Osmanlı Türkleri'nin ilk Türkçüsüdür. Fezleke-i Tarih-i Osmani (Kısa Osmanlı Tarihi) ve Hikmet-i Tarih (Tarih Felsefesi) adlı tarih eserleri vardır. Şecere-i Türki isimli eseri Çağatay Türkçesi'nden Osmanlı Türkçesi'ne çevirmiştir.

Bursa valiliği sırasında bugün kendi adıyla anılan bir tiyatro yaptırdı. Moliere'in 16 eserini uyarladı, Victor Hugo ve Voltaire'in eserlerini tercüme etti.

Ahmet Vefik Paşa, tiyatroda, Tomas Fasulyacıyan Kumpanyasına kendi tercüme ve adaptasyonlarını oynattırır, her gün provalara gider, bir rejisör gibi oyunla ilgilenir ve memurları oyunu izlemeye mecbur tutardı. Bu tür hareketleri yüzünden tuhaf bir adam olarak tanındı.

Yazar Hakkında Özet Bilgiler

AHMET VEFİK PAŞA, AHMET VEFİK PAŞA KİMDİR? ahmet vefik paşa sözleri,  ahmet vefik paşa abdulhamit,  ahmet vefik paşa caddesi,  ahmet vefik paşa klasisizm eserleri,  ahmet vefik paşa ilkokulu,  ahmet vefik paşa mahallesi,  ahmet vefik paşa okulu,  ahmet vefik paşa bildiği diller,​​​​​​​

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden biri olan Ahmet Vefik Paşa aynı zamanda bir devlet adamıdır.

Fransa'daki öğrenim yıllarında Batı kültürünü çok yönlü bir bakış açısıyla algılamıştır.

Fransa yıllarında tiyatroya büyük bir ilgi duymuş Batı tiyatrosunu yakından takip etmiştir.

Bursa valisiyken bir tiyatro binası yaptırmış, Türk halkında tiyatro algısının gelişmesi adına birtakım girişimlerde bulunmuş, tiyatroda dekor, sahne, oyuncu gibi ana unsurlara eğilerek Türk tiyatrosunun bu ana unsurlar açısından eksiklerini gidermeye çalışmıştır.

2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde Ahmet Vefik Paşa, Moliere'den beş tiyatro uyarlamıştır. Moliere'i Türk edebiyatına kazandıran isim olarak edebiyat tarihimize geçmiştir.

Türkçü bir anlayışa sahiptir. Türkçülük konusunda aydınlara rol model olmuştur.

Dil ve tarih alanlarına ilişkin eserler de kaleme almıştır.

Tanzimat birinci kuşakta klasisizm etkisindeki iki sanatçıdan biridir.

İlk adapte çalışması Zor Nikah adlı eserdir. Zor Nikah, edebiyatımızdaki ilk tiyatro çevirisidir.

İlk çevirisi Yusuf Kamil Paşa tarafından yapılan Telemak adlı eseri daha sade ve edebi bir dille Türkçeye yeniden kazandırmıştır.

Ahmet Vefik Paşa'nın Eserleri

AHMET VEFİK PAŞA, AHMET VEFİK PAŞA KİMDİR?

Lehçe-i Osmanî: Türkçeden Türkçeye ilk sözlük çalışmasıdır. Sözcüklerin aynı zamanda farklı ağızlardaki kar­şılıklarına da yer verilmiştir. Kullanımda olan yabancı sözcükler ve yerli sözcükler ayrı bölümler halinde derlenmiştir.

Şecere-i Türk Çevirisi: Çağatay Türkçesi ile Ebu'I Gazi Bahadır Han tarafından kaleme alınmış olan Şecere-i Türk adlı eseri Çağatay Türkçesinden Osmanlı Türkçesine aktarmıştır.

Müntehabat-ı Durûb-ı Emsâl: Şinasi'nin başlattığı atasözleri derleme çalışmasının daha sistematik ve hacimli halidir.

Fezleke-i Tarih-i Osmanî: Bu eser, kültür ve eğitim tarihimiz açısından oldukça önemlidir. Rüştiyelerde Osmanlı tarihi derslerinde okutulmak üzere hazırlanmış ilk ders kitabıdır.

Lehçe-i Osmani (Türkçe Sözlük)

Fezleke-i Tarih-i Osmani (Kısa Osmanlı Tarihi)

Hikmet-i Tarih (Tarih Felsefesi)

Şecere-i Türki (Tercüme)

Moliere'in 16 eserini tercüme etmiştir.

Mensur Uyarlamalar

Tabib-i Aşk

Zoraki Tabip

Azarya

Zor Nikah

Merakî (Hastalık Hastası)

Dekbazlık

Kibarlık Budalası

Manzum Uyarlamalar

Savruk

Kocalar Mektebi

Kadınlar Mektebi

Tartüffe

Adamcıl

Don Juan

İnfihal-i Aşk

AHMET VEFİK PAŞA, AHMET VEFİK PAŞA KİMDİR? ahmet vefik paşa sözleri,  ahmet vefik paşa abdulhamit,  ahmet vefik paşa caddesi,  ahmet vefik paşa klasisizm eserleri,  ahmet vefik paşa ilkokulu,  ahmet vefik paşa mahallesi,  ahmet vefik paşa okulu,  ahmet vefik paşa bildiği diller,​​​​​​​

Yorumlar (0)