Soru Çöz, Test Çöz: Güzel Sanatlar ve Edebiyat Test 5

Soru Çöz, Test Çöz: Güzel Sanatlar ve Edebiyat Test 5


Soru Çöz, Test Çöz: Güzel Sanatlar ve Edebiyat Test 5

1. Aşağıdakilerden hangisi edebi eserin özelliklerinden değildir?
A) Sanatsal değer taşır ve okuyucuda estetik duygular uyandırır.
B) Ruha ve zekâya seslenen bir yapıya sahiptir.
C) Öğretme kaygısıyla yazılmaz, bu yönüyle diğer yazılı ve sözlü eserlerden ayrılır.
D) Sadece soyut konuları ele alır.
E) Ait olduğu toplumun ve dönemin sosyo-kültürel yapısını yansıtır.
2. İnsanın kendini ifade etme yollarından en seçkini ve güzel sanatların önemli bir kolu olan edebiyat, malzemesi dile dayanan, duygu ve hayal dünyamızda özel etkiler uyandıran, sosyal bir çevrede hayat bulmuş ya da bulmakta olan sözlü ve yazılı eserlerin bütününe verilen addır.
Yukarıda tanımı verilen "edebiyat" için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Sözlü ve yazılı eserleri içerir.
B) İnsanın hayal dünyasına hitap eder.
C) Malzemesi dildir.
D) Güzel sanatların bir koludur.
E) İmaj ve imgelerle yüklü bir anlatımı vardır.

3. Edebiyatta iki ifade tarzı vardır: Sözlü ifade ve yazılı ifade.
Aşağıdakilerden hangisi yazılı ifadenin özelliklerinden değildir?
A) Dilbilgisi ve yazım kurallarına uyulur.
B) Argo ifadelere fazlaca yer verilmez.
C) Zengin söz dağarcığı bulunur.
D) Günlük dilde kullanılan kelimelerle sınırlıdır.
E) Söz oyunlarına başvurulabilir.

4. Aşağıdakilerden hangisi edebiyatın bir özelliği olamaz?
A) Güzel sanatların bir koludur.
B) Sözlü ve yazılı edebiyat olarak ikiye ayrılır.
C) En önemli malzemesi dildir.
D) Estetiğe önem verilir.
E) Plastik sanatlar içerisinde sınıflandırılır.

5. Yalnız görüntüyle yapılan sanatlara plastik sanat denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi plastik sanat değildir?
A) Dokumacılık
B) Marangozluk
C) Aşçılık
D) Heykelcilik
E) Duvarcılık

6. Ses ve görüntü yöntemlerini kullanarak bir eser oluşturan güzel sanatlara karma sanatlar adı verilir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi güzel sanatların bu kolunda yer alır?
A) Resim
B) Tiyatro
C) Heykel
D) Müzik
E) Edebiyat

7. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Güzel sanalları diğer eserlerden ayıran en önemli özellik insanda coşku ve estetik haz uyandırmasıdır.
B) Sesle yapılan sanatlara fonetik sanatlar, görüntüyle yapılan sonatlara ise plastik sanatlar denir.
C) Edebiyatın malzemesi kelimelerdir ve edebiyat dille gerçekleştirilen bir güzel sanat etkinliğidir.
D) Edebiyatın asıl amacı güzel sanatların en önemli öğesi olan estetik zevk duygusunu dil aracılığıyla gerçekleştirmektir.
E) Edebiyatta fayda sağlamak amaç olarak her zaman birinci plandadır.

8. Herhangi bir düşünceyi, olgu ya da olayı anlatma veya nakletme esasına bağlı olarak gerçekleştiren sanat metinleri anlatmaya bağlı edebi metinler grubunda değerlendirilir.
Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bu grupta değerlendirilemez?
A) Destan
B) Masal
C) Halk Hikâyesi
D) Roman
E) Müzik

9. Aşağıdakilerden hangisi edebi metin olabilir?
A) Yemek tarifi içeren bir metin
B) Anne sevgisini konu alan bir metin
C) Suyun kaldırma kuvvetini konu alan bir metin
D) Trafik kazasını anlatan bir haber metni
E) Akdeniz'in nüfus yapısını anlatan metin

10. Bir manzara ile o manzarayı konu alan resim arasında fark vardır. Biri olandır; diğeri, olanı kişinin yorumuna, algısına, zevkine, anlatış biçimine ve içinde bulunduğu her türlü duruma göre değiştirerek yeniden ortaya koymadır. Yani sanat, doğanın olduğu gibi aktarımı değildir. Doğanın değiştirilmesiyle ortaya çıkar. Sanat bireysel bir üretimdir, ortaya çıkan ürün orijinaldir.
Yukarıda güzel sanatların hangi özelliğinden bahsedilmektedir?
A) Güzellik
B) Etkileyicilik
C) Öğreticilik
D) Evrensellik
E) Yaratıcılık

11. Aşağıdakilerden hangisi bilimsel eseri sanatsal veya edebi eserden farklı kılan özelliklerden değildir?
A) Nesneldir.
B) Evrenseldir.
C) Kuşkucu ve eleştireldir.
D) Akıl ve mantık ilkelerini kullanır.
E) Kurmacadır.

12. Duyguların taşa, tahtaya kâğıda yansıtılması ile —- maddelerin şekillenmesi ile —- ortaya çıkmış; duyguların seslerle belirtilmesi —- sanatına temel olmuş, çeşitli oyunlarla —-, yazının bulunmasıyla da —- başlamıştır.
Yukarıda boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?
A) Resim – heykel – müzik – tiyatro – edebiyat
B) Heykel – bale – tiyatro – müzik – edebiyat
C) Edebiyat – opera – müzik – tiyatro – resim
D) Resim – heykel – tiyatro – müzik – edebiyat
E) Edebiyat – heykel – bale – tiyatro – müzik

13. Güzel sanatların geleneksel olarak sınıflandırılmasında etkili olan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Öğreticiliği
B) Duyu organlarına seslenişi
C) İşlevi
D) Tarihi
E) Özgünlüğü

14. Bir Yunan heykeli, bir Osmanlı seramiği, bir Uzak Doğu resmi farklı sanat anlayışların ürünleridir. Ama bu yapıtların her birinde dünyanın neresinde olursa olsun tüm insanlar için ayrı bir güzellik, ayrı bir çekicilik bulunur. Burada tüm insanlığa hitap eden bazı estetik anlayışlar dikkati çeker. Bir sanat eserinin önemli niteliklerinden biri de budur.
Bu parçada güzel sanatların hangi özelliği üzerinde durulmuştur?
A) Güzellik
B) Etkileyicilik
C) Öğreticilik
D) Evrensellik
E) Yaratıcılık

15. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Güzel sanatlar işitsel(fonetik), görsel(plastik) ve dramatik(ritmik) olmak üzere üç kolda sınıflandırılır.
B) Sanat eseri, eseri oluşturan sanatçının düşünce dünyasından izler taşır.
C) Çağların değişmesiyle güzel sanatlardaki değişmeler arasında bir etkileşim yoktur.
D) Güzellik, etkileyicilik güzel sanatların özellikleri arasındadır.
E) Sanat eserlerinin yaratılması, anlaşılması akıl ve duygu yoluyla gerçekleşir.

16. Aşağıdaki sanat dallarından hangisi görsel sanatlardan değildir?
A) Mimari
B) Heykel
C) Fotoğraf
D) Resim
E) Müzik

17. Aşağıdaki sanat dallarından hangisi edebiyatla daha çok ilişkilidir?
A) Pandomim
B) Bale
C) Heykel
D) Mimari
E) Tiyatro

CEVAP ANAHTARI
1-D 2-E 3-D 4-E 5-C 6-B 7-E 8-E 9-B 10-E 11-E 12-A 13-B 14-D 15-C 16-E 17-E

Yorumlar (0)
açık