İletişim Dil ve Kültür Test 2

İletişim Dil ve Kültür Test 2

ETKİLİ KONUŞMA KOLAY ERİŞİM ÇİZELGESİ (TIKLAYINIZ)

Güzel Konuşma, Etkili Konuşma, Hitabet, Hitabetin Özellikleri, Hitabet Çeşitleri, Etkili Konuşma Örnekleri, Etkili Sesin Nitelikleri, Sese Anlam Yükleme, Doğru Sesletim, Soluğun Doğru Kullanılması, Baş Hareketleri,

İLETİŞİM DİL VE KÜLTÜR TEST 2


 1. Dilin bilgi verme işlevidir. Amaç nesnel, gözlemlenebilir, deneysel bilgi vermedir. Ders kitaplarında, sözlüklerde ve bilimsel nitelikli bildirilerde daha çokdilin bu işlevine başvurulur. Yukarıda dil işlevlerinden hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir?

 2.  

 1. A) Göndergesel işlev

 2. B) Heyecana bağlı işlev

 3. C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

 4. D) Kanalı kontrol işlevi

 5. E) Şiirsel işlev

 6.  


 1. Dilindaha çok duygu, heyecan, korku, sevinç ve üzüntülerinin dile getirildiği işlevidir. Ünlem cümlelerinin tamamında dilin bu işlevi kullanılır.


 2.  


Yukarıda açıklaması yapılan dilin işlevi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


 1. A) Şiirsel işlev

 2. B) Kanalı kontrol işlevi

 3. C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

 4. D) Heyecana bağlı işlev

 5. E) Göndergesel işlev


 6.  

 1. Reklam metinleri, el ilanları, genelgeler, propaganda gibi siyasi söylevlerde dilin daha çok hangi işlevi ön plana çıkar?


 2.  

 1. A) Kanalı kontrol işlevi

 2. B) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

 3. C) Heyecana bağlı işlev

 4. D) Göndergesel işlev

 5. E) Dilötesi (üst dil) işlev


 6.  

 


 1. Dilin dille açıklanması dilin hangi işlevini oluşturmaktadır?


 2.  


 1. A) Heyecana bağlı işlev

 2. B) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

 3. C) Kanalı kontrol işlevi

 4. D) Göndergesel işlev

 5. E) Dil Ötesi (üst dil) işlev


 6.  

 

 


 1. 5. I. Türkçede ekler, yapım ve çekim ekleri olmak üzere ikiye ayrılır.

 2.   Sıfatlar çekim eki aldığında sıfat olmaktan çıkar.


 3.  


III. Cümlenin temel iki öğesi özne ve yüklemdir.

Yukarıdaki cümlelerde dil hangi işlevde kullanılmıştır?


 1. A) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

 2. B) Dilötesi (üst dil) işlev

 3. C) Kanalı kontrol işlevi

 4. D) Heyecana bağlı işlev

 5. E) Şiirsel işlev


 6.  

 

 


 1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?


 2.  


 1. A) Edebi metinlerde dil daha çok şiirsel işlevde kullanılır.

 2. B) Dilin kanalı kontrol işlevi daha çok soru cümlelerinde gözlemlenir.

 3. C) Dilin göndergesel işlevinde nesnellik, heyecana bağlı işlevinde öznellik hakimdir.

 4. D) Herhangi bir metin veya konuşmada dil yalnızca bir işlevde kullanılabilir.

 5. E) Göndergesel işlevde bilgi vermek amaçlandığı için duyguya yer verilmez.


 6.  


 1. Ne hasta bekler sabahı,


 2.  


Ne taze ölüyü mezar.
Ne de şeytan, bir günahı,
Seni beklediğim kadar.

Geçti istemem gelmeni,
Yokluğunda buldum seni;
Bırak vehmimde gölgeni
Gelme, artık neye yarar?

(Necip Fazıl Kısakürek)

Yukarıdaki metinde dil hangi işlevde kullanılmıştır?


 1. A) Şiirsel işlev

 2. B) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

 3. C) Kanalı kontrol işlevi

 4. D) Göndergesel işlev

 5. E) Dil ötesi işlev


 6.  

 

 


 1. 8. I. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir.

 2. Arabanı arabamın önünden çeksene görmüyor musun?


 3.  


III. En arkadakiler tahtayı görebiliyor musunuz?


 1. Sözcükler, yapım ve çekim eki olmak üzere iki çeşit ek alır.


 2.  


Yukarıdaki cümlelerde dilin işlevlerinden hangisinin örneği yoktur?


 1. A) Göndergesel işlev

 2. B) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

 3. C) Kanalı kontrol işlevi

 4. D) Dil ötesi (üst dil) işlevi

 5. E) Heyecana bağlı işlev


 6.  

 

 


 1. Bu havada şu dağda güzel güzel gezmek varken burada oturulur mu hiç. Sevdiğinin elini tut, kır çiçekleri topla, gez.


 2.  


Yukarıdaki metinde dil hangi işlevde kullanılmıştır?


 1. A) Şiirsel işlev

 2. B) Göndergesel işlev

 3. C) Alıcıyı harekete geçirme işlevi

 4. D) Dil ötesi işlev

 5. E) Kanalı kontrol işlevi


 6.  

 

 


 1. Birden çok kanalın bir arada kullanıldığı iletişimler de mevcuttur.


 2.  


Aşağıdakilerden hangisi buna örnektir?


 1. A) Radyo dinlerken

 2. B) Tiyatroda oyun izlerken

 3. C) Gazete okurken

 4. D) Teyp dinlerken

 5. E)Kitap okurken


 6.  

 

 


 1. Aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?


 2.  


 1. A) Dil göstergeleri, bilimsel metinlerde işlev kazanır.

 2. B) Bilimsel içerikli yazılarda dil, göndergesel işlevde kullanılır.

 3. C) Edebi metinlerin göndergeleri kendi içindedir.

 4. D) Göndergesel işlevde uzun cümleler ve süslü anlatım ön plandadır.

 5. E) Emir, rica, istek cümlelerinde dil alıcıyı harekete geçirme işleviyle kullanılır.


 6.  

 

 


 1. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde lehçenin tanımı yapılmıştır?


 2.  


 1. A) Bir dilin yakın zamanlarında ayrılan ve aralarında birtakım ses ve şekil farklılıkları gösteren kollarına denir.

 2. B) Bir dilin bölgesel ve coğrafi farklar etkisiyle ses ve yapı bakımından gözlemlenebilen küçük ayrılıklarına denir.

 3. C) Bir dilin bilinmeyen zaman dilimlerinde kendisinden ayrılmış, aralarında büyük farklar bulunan kollarına denir.

 4. D) Belli bir sosyal çevrede oluşan, kendine özgü sözcük, söz grubu ve deyimleri içeren dile denir.

 5. E) Yöresel farklılıkları içeren özel telaffuz biçimleridir.


 6.  

 

 


 1. Türkçenin bilinen iki lehçesi hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?


 2.  


 1. A) Yakutça ve Çuvaşça

 2. B) Özbekçe ve Kırgızca

 3. C) Azerice ve Türkmence

 4. D) Kazakça ve Çuvaşça

 5. E) Yakutça ve Kazakça


 6.  

 

 


 1. Bilinen bütün Türk cumhuriyetlerinin dilleri (Türkiye Türkçesi, Azeri Türkçesi, Kazak Türkçesi…) hangi terimle ifade edilir?


 2.  


 1. A) Lehçe                      B) Ağız                    C) Argo                  D) Jargon              E) Şive


 2.  

 

 


 1. Bir Erzurumlu, Adanalı, Gazianteplinin aynı kelimeyi farklı şekilde telaffuz etmelerihangi kavramla ifade edilir?


 2.  


 1. A) Jargon                 B) Ağız                   C) Argo                     D) Lehçe                  E) Şive


 2.  


 1.  Çakmak: sınıfta kalmak


 2.  


Armut: aşırı aptal

Beleş: emeksiz

Çuvallamak: başarısız olmak

Enayi: avanak

Gır gır geçmek: alaya almak

İşini görmek: öldürmek

Kelek: aptal

Kemik atmak: susturmak

Keş: aptal

Nanay: yok

Yukarıda yer alan sözcük ve söz grupları dilde hangi terimle ifade edilir?


 1. A) Şive                  B) Ağız                  C) Lehçe                   D) Argo                  E) Jargon


 2.  

 

 


 1. I. Ağız sadece bir ülke içerisindeki şehirlerle ilgilidir. Farklılık sadece söyleyiştedir. Ağızdaki söyleyiş dilin temel yapısıyla ilgili değildir.

 2. Şivede ilin yerini ülke alır. Çok temel farklılıklar söz konusu değildir. Şivenin lehçeden en önemli farkı, şivenin bilinen bir zaman diliminde dilden ayrılmış, fazlaca ses ve şekil farkı olmayan kolları oluşturmasıdır.


 3.  


III. Lehçede keskin farklılıklar söz konusudur. Türkçenin sadece iki lehçesi vardır.

Yukarıdaki açıklamalardan hangisi veya hangileri doğrudur?


 1. A) Yalnızca I doğrudur.

 2. B) I ve II doğrudur.

 3. C) I ve III doğrudur.

 4. D) II ve III doğrudur.

 5. E) I, II, III doğrudur.


 6.  

 

 


 1. Aksaray'da"kaşık"a "gaşşıh", Gaziantep'te "nereden"e "haradan", Erzurum'da "çocuk"a "uşşah", Adana'da "gömlek"e"mintan" denilmesi dilde hangi terimle ifade edilir?


 2.  


 1. A) Lehçe                   B) Jargon                 C) Ağız                    D) Şive                    E) Argo


 2.  


 1. Yazı dili ve konuşma diliyle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

 2. A) Yazı dili ortak özelliklere; konuşma dili bölgesel özelliklere sahiptir.

 3. B) Yazı dili kurallar çerçevesinde şekillenirken, konuşma dilinde kurallar esas alınmaz.

 4. C) Yazı dili resmi özellik taşır, konuşma dilinin resmi olma zorunluluğu yoktur.

 5. D)Yazı dili öğrenmeyle edinilir, konuşma dili daha çok farkına varılmadan çevreden edinilir.

 6. E) Konuşma dili yazı diline göre daha yaygındır.


 7.  


 1. Konuşma dili ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


 2.  


 1. A)Yöreden yöreye değişen ortak kullanımı olmayan dildir.

 2. B) Bir ülke sınırları içerisinde tek bir konuşma dili vardır.

 3. C)Günlük dil olarak da adlandırılır.

 4. D)Denetleme aracı olmayan konuşma dili doğal bir özellik taşır.

 5. E)Konuşma dilinin her zaman yazı diline yakın olması tercih edilir.


 6.  


CEVAP ANAHTARI: 1-A 2-D 3-B 4-E 5-B 6-D 7-A 8-E 9-C 10-B 11-D 12-C 13-A 14-E 15-B 16-D 17-E 18-C 19-E 20-B

Yorumlar (1)
SBLiseli 1 yıl önce
Sizler inek gibi çalısirken bizler az ama duzenli calisirdik sizler koridorlarda tepinirken bizler hocalarin yaninda soru cozerdik.bosa bu kadar calismadik
açık